Uutisia
 
Ristelylaiva vesialueella kaupungin edustallataustalla vuoristomaisemaa.
Risteilymatkailu kasvaa arktisilla vesillä. Risteilyalus Akureyrissä, Islannissa. Kuva: Ilona Mettiäinen.

Uusi tutkimushanke arktisten merialueiden saastumisesta

21.5.2024 9:51

ICEBERG-hankkeessa tutkitaan merisaasteiden lähteitä, tyyppejä ja jakautumista sekä niiden vaikutuksia arktisten yhteisöjen elinkeinoihin ja terveyteen.

Ilmastonmuutoksella ja ihmisen toiminnalla on monitahoisia vaikutuksia arktisen alueen maa- ja meriekosysteemeihin. Ihmisten lisääntyvä toiminta alueella sekä jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen vapauttavat saasteita, kuten muovia, raskasmetalleja ja haitallisia kemikaaleja, jotka uhkaavat alueen meriekosysteemejä ja ihmisten terveyttä.

Jotta EU voisi saavuttaa nollapäästötavoitteensa, tarvitaan syvempää ymmärrystä saastumisen ja ilmastonmuutoksen monimutkaisesta vuorovaikutuksesta ja niiden vaikutuksista arktisiin yhteisöihin.

Yhteisöjen osallistaminen hankkeen ytimessä

Hankkeessa tutkitaan arktisen alueen saastumiseen liittyviä haasteita ilmastonmuutoksen valossa ja soveltamalla One Health – Yhteinen terveys – lähestymistapaa, jossa tunnustetaan ihmisten, eläinten, kasvien ja kokonaisten ekosysteemien terveyden keskinäinen riippuvuus. 

Hanke edistää myös näiden haasteiden ratkaisemista kehittämällä skenaarioita, strategioita ja suosituksia yhteistyössä arktisten yhteisöjen kanssa kolmella alueella: Kalaallit Nunaat (Grönlanti), Islanti ja Huippuvuoret.

Hankkeessa yhdistetään luonnon- ja yhteiskuntatieteet sekä alkuperäiskansojen ja paikallisväestön tietämys, ja siinä sovelletaan eettistä, monitoimijaista ja sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa lähestymistapaa paikallisyhteisöjen vaikutusten, riskien ja haavoittuvuuden arvioimiseksi.

Tutkijat kehittävät yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa strategioita selviytyä ilmastonmuutokseen ja merialueiden saastumiseen liittyvistä haasteista sekä laativat suosituksia ympäristön pilaantumista koskeviin hallintotapoihin.

Muovia ja roskaa kelluu vedessä veneiden ja laiturin välissä.
Muovia ja muita roskia kelluu satama-alueella Grönlannissa. Kuva: Ilona Mettiäinen.

Huomio hallintoprosesseihin

ICEBERG-hanke kestää kolme vuotta, 2024–2026. Hanketta johtaa Oulun yliopisto.

Lapin yliopiston Arktinen keskus johtaa hankkeessa työpakettia, joka käsittelee ympäristösaasteiden lähteiden hallintaa ja monitorointia sekä erilaisia poliittisia, lainsäädännöllisiä, organisatorisia ja verkostoitumiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan arktisen ympäristön pilaantumista.  

– Osallistumme myös monitieteiseen tiedon yhteistuotantoon Grönlannin ja Islannin paikallisyhteisöjen kanssa keräämällä havaintoja saastumisesta ja suunnittelemalla yhdessä yhteisöjen kanssa strategioita saastumisen vaikutusten torjuntaan ja ilmastonmuutokseen liittyen. Ryhmämme tukee myös osallistavan ja oikeudenmukaisen tiedon yhteistuotannon menetelmien kehittämistä hankkeen toiminnassa, kertoo tutkija Ilona Mettiäinen Arktisesta keskuksesta. 


Lisätietoja

Hankkeen verkkosivu: www.arcticeberg.eu 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/arcticeberg

Timo Koivurova, tutkimusprofessori
Lapin yliopiston Arktinen keskus
timo.koivurova@ulapland.fi 

Adam Stepien, tutkija
Lapin yliopiston Arktinen keskus
adam.stepien@ulapland.fi