Uutisia
 
6.6. Luontopaneeli Risto Viitanen_IMG_8474.png
Kuva: Risto Viitanen

Luontopaneeli tuo tutkittua tietoa luontopoliittiseen päätöksentekoon

6.6.2023 11:31

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, tieteellinen asiantuntijapaneeli, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty uudistetussa luonnonsuojelulaissa, joka astui voimaan 1. kesäkuuta 2023.

Uudistetun luonnonsuojelulain mukaan Suomen Luontopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Näitä tehtäviä varten Luontopaneeli voi antaa lausuntoja luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista suunnitelmista ja muista asiakirjoista. Luontopaneeli voi tuottaa myös muita selvityksiä ja materiaaleja, joista se viestii yleisölle ja päätöksentekijöille.

Valtioneuvosto asettaa Suomen Luontopaneelin neljän vuoden määräajaksi kerrallaan. Paneelin nykyinen toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun. Luontopaneelin asema perustuu luonnonsuojelulakiin vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin rooli on kirjattu ilmastolakiin.

Monialainen tiedepaneeli toimii tieteen ja politiikan rajapinnassa

Luontopaneelin jäsenillä on monipuolista osaamista eri tieteenaloilta, kuten ympäristötieteistä, ekologiasta, ympäristötalouden ja -oikeuden aloilta, maa- ja metsätaloudesta, ympäristökasvatuksesta, terveydestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Paneelin puheenjohtajana toimikaudella 2020–2023 toimii ekologian professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. 

Yksi Luontopaneelin jäsenistä kuluvalla toimikaudella on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yliopistotutkija Jukka Jokimäki. Hän on tuonut Luontopaneeliin pohjoista näkökulmaa sekä vahvaa asiantuntemusta kaupunkiekologiasta.

– Luontopaneelin jäsenenä toimiminen on ollut hyvin antoisaa. Olemme valmistelleet selvitystä kaupungistumisen vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, populaatioihin ja suojeluun. Selvityksessä pohditaan myös kaupunkiluonnon merkitystä ihmisten hyvinvointiin ja kuinka kaupunkiluonnon laatua voidaan ylläpitää ja aktiivisesti edistää. Selvitys valmistuu syksyllä 2023.

Luontopaneelin jäsenet työskentelevät korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät luontopaneelityötä sivutoimisesti.

Asiantuntijuuteen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuva päätöksenteko auttaa vastaamaan aikamme haasteisiin edistäen luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia monipuolisesti osana kestävää yhteiskuntakehitystä. Luontopaneelin työ perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja laaja-alaiseen asiantuntemukseen. Paneeli toimii aktiivisessa vuoropuhelussa päättäjien, tutkijayhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja Luontopaneelin työstä, jäsenistä ja julkaisuista löytyy paneelin verkkosivuilta.