Uutisia
 

ARKTIS Hakuilmoitus

23.12.2004 10:45

Arktinen tutkijakoulu, ARKTIS, ilmoittaa haettavaksi yhden (1) kokoaikaisen opetusministeriön rahoittaman tutkijaopiskelijanpaikan ja yhden (1) liitännäis- eli status-(S) jatko-opiskelijapaikan ajalle 1.2.2005 – 31.12.2006.

Tutkijankoulutuspaikat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille, jotka suorittavat tohtorin tutkinnon jollakin tutkijakoulun aloista. Opetusministeriön rahoittama paikka on tarkoitettu Lapin yliopistoon väittelevälle tutkijaopiskelijalle. Palkka määräytyy valtion palkkaluokan A18 mukaisesti (ilman ikälisiä, tällä hetkellä 1686,48 euroa/kk). S-paikalle valittavalla opiskelijalla tulee olla rahoitus työlleen muista lähteistä. Monitieteisen Arktisen tutkijakoulun teemana on ’Modernin kehityksen ja globaalimuutoksen yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset arktisella alueella’ (www.arcticcentre.org/arktis). Koulun tieteenaloja ovat ympäristöpolitiikka, -talous ja –oikeus, valtio-oppi ja kansainväliset suhteet, kulttuurien tutkimus, sosiologia, biologia, ekologia sekä kulttuuri- ja talousmaantiede. Tutkijakoulua tukevat Opetusministeriö ja Suomen Akatemia ja sitä johtaa Lapin yliopiston Arktinen keskus. Tutkijakoulussa on 20 jatko-opiskelijaa:

(1) O-paikkalaiset; jatko-opiskelijat, joilla on OPM:n rahoitus väitöskirjatyöhön, ja
(2) S-paikkalaiset; jatko-opiskelijat, jotka hyväksytään tutkijakouluun ja saavat sen statuksen (S), mutta joiden tulee hankkia väitöskirjatyön rahoitus muista lähteistä.

Tutkijakoulu tarjoaa ohjausta ja taustatukea jatko-opiskelijoiden työlle ja vuorovaikutusta eri alojen jatko-opiskelijoiden kanssa. Tutkijaopiskelijat voivat saada tutkijakoulun tukea koulutustilaisuuksiin osallistumista ja opintomatkoja varten. Tutkijaopiskelijat voivat hyödyntää myös koulun yhteyksiä ja tiedotusta rahoituksen hankkimisessa. Mikäli opetusministeriön rahoittamia tutkijankoulutuspaikkoja vapautuu kesken rahoituskauden, S-paikkalaisilla on etusija niiden hakemisessa.

Molempia paikkoja haetaan samoilla asiapapereilla. Hakemukseen tulee merkitä mitä paikkaa hakee eli ’O-paikka’ tai ’S-paikka’. Samalla hakemuksella voi hakea myös molempia paikkoja. Tutkijaopiskelijapaikkoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään:
    - yhteenveto (1-2 sivua) ansio- ja julkaisuluettelosta sekä selvitys jatko-opintoja varten
aiemmin saaduista apurahoista/stipendeistä
    - yhteenveto (3-4 sivua) jatko-opintosuunnitelmasta kursseineen ja väitöskirjan
tutkimussuunnitelmasta aikatauluineen
    - ei suosituksia, mutta kahden sellaisen henkilön yhteystiedot, joilta tutkijakoulun johtoryhmä
voi tarvittaessa pyytää lausuntoa hakijasta.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, missä yliopistossa hakija aikoo jatko-opintonsa suorittaa, ellei jatko-opintopaikkaa jo ole. Hakijan tulee ilmoittaa myös ohjaajansa nimi ja yhteystiedot tai ehdotuksensa työn ohjaajaksi. S-paikkaa hakevan opiskelijan tulee ilmoittaa väitöskirjatyölle saatu, haettu tai suunniteltu rahoitus.

Kirjalliset hakemukset osoitetaan Arktisen tutkijakoulun johtoryhmälle ja lähetetään mieluiten sähköpostilla 13. tammikuuta 2005 klo 13 mennessä osoitteella: paivi.soppela@ulapland.fi.

Hakemukset suositellaan laadittavaksi englannin kielellä. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse kolmena kappaleena osoitteella: ARKTIS/ Päivi Soppela, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Lisätietoja antavat: koordinaattori Päivi Soppela, puh. 016-3412791, paivi.soppela@ulapland.fi ja johtaja Paula Kankaanpää, puh. 016-3412768, paula.kankaanpaa@ulapland.fi.