Uutisia
 

Uusi julkaisu arktisen alueen ilmastonmuutoksesta

22.12.2004 12:15

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset arktisella alueella on ajankohtainen ongelma. Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Monica Tennbergin uusin julkaisu "Arktinen aika" pureutuu ongelmaan tila- ja aikakäsitysten näkökulmasta.

Arktinen aika -kirjassa tarkastellaan tieteen, politiikan ja median ilmastonmuutosta koskevia keskusteluja arktisella alueella. Tutkimusprofessori Monica Tennbergin mukaan Arktis on kaikessa perifeerisyydessään hyvä paikka tutkia globalisaatiota ja sen ilmentymistä. Globalisaatio johtaa aika- ja tilakäsitysten tiivistymiseen, mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, että tilan ja ajan merkitys katoaisi.

- Ilmastonmuutos ei ole mikään yksinkertainen tiettyyn tila- ja aikakäsitykseen sijoittuva ilmiö. Arktisen alueen rakentuminen ilmastopoliittisena tilana on vasta alkutekijöissään vaikka ympäristökysymykset ovat olleet jo pitkään ja ovat edelleen arktisten valtioiden yhteinen huoli ja alueellisen yhteistyö perusta, Monica Tennberg sanoo.

Kirjan aineiston muodostavat arktista aluetta ja ympäristön tilaa kuvaavat kartat, arktisten valtioiden tuottamat kansalliset ilmastoraportit, kansainväliset ilmastoyhteistyön asiakirjat sekä ilmastonmuutosta koskeva uutisointi paikallisessa lehdistössä Pohjois-Kanadassa ja Suomessa.

Aineistot kuvastavat eri tavoin arktisen alueen globalisaatiota erilaisina tila- ja aikasuhteiden jäsennyksinä.

- Tutkimukseni aineisto osoittaa, että arktisen alueen eri toimijoilla on erilaisia ajan ja tilan hahmottamisen tapoja, jotka ovat jopa ristiriitaisia. Globalisaation myötä alueella tapahtuu erilaisia yhteiskunnallisia muutosprosesseja (taloudellisia, poliittisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä), joissa aika- ja tilakäsitykset tiivistyvät eri tahtiin, Tennberg sanoo.

Kysymykset, kenelle ilmastonmuutos on ongelma ja millä aikavälillä sekä miksi ja kuinka vakavasta ongelmasta on kyse, ovat poliittisesti latautuneita. Poliittisuus ilmenee tilaa koskevissa väittämissä, jotka korostavat poliittisen toiminnan akuuttia tarvetta, koska muuten "arktisen aika on loppumassa". Toisaalta poliittisuus löytyy myös väittämistä, joissa arktisen alueen ilmastonmuutoksen kehitys nähdään globaalina, ei juurikaan alueellisena kysymyksenä.

- Arktisten valtioiden kannanotoissa historiaa käytetään eri tavoin selityksenä ja perustana toiminnalle sekä toiminnan puutteelle. Mediassa puolestaan ilmenee ihmisten tarve ymmärtää muutoksen luonnetta ja nopeutta erilaisina pyrkimyksinä inhimillistää aikaa. Globalisaation myötä ajasta onkin tullut yksi ulottuvuus kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa Tennberg sanoo.


Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Puhelin 016-341 2793
- - - -

LaY/Viestintä/ot