Tutkimus Arktisessa keskuksessa (2024 alkaen)
Esimerkkejä hankkeista
Ilmastovastuullisuus 2035

Ilmastovastuun normi monenkeskisen yhteistyön kivijalaksi? - hanke rakentaa kansainvälisen politiikan teoriaa, joka nostaa ilmastovastuullisuuden normin keskiöön. Se hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen backcasting-lähestymistapaa ja tutkii arktisen tapaustutkimuksen avulla millaiset kehityskulut voisivat realistisesti nostaa ilmastovastuullisuuden keskeisimmäksi kansainvälistä yhteisöä rakentavaksi normiksi vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen kotisivu.

JustNorth – Kohti oikeudenmukaisia, eettisiä ja kestäviä Arktisia yhteisöjä, ympäristöjä ja talousjärjestelmiä

Miten Arktisen alueen ihmiset kokevat erilaiset taloudelliset kehittämishankkeet? Mitataanko kaikki aina pelkän kannattavuuden ja helpon toteutettavuuden kannalta? Millaisia perustavanlaatuisia ongelmia meillä Lapissa liittyy maankäyttöön, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja toisaalta perinteisten elinkeinojen säilymiseen?

JustNorth-hankeessa tutkitaan Arktisen alueen taloudellista kehitystä ja lähestytään sitä koskevaa hallintoa ja osallistamista oikeudenmukaisuuden ja eettisyyden näkökulmista. Lapin yliopiston yliopistotutkija Tanja Joona johtaa yhtä hankkeen työkokonaisuuksista, joka käsittelee tuulivoimaan, poronhoitoon, kalastukseen, kaivostoimintaan ja infrastruktuurihankkeisiin, kuten mahdolliseen Jäämeren rataan liittyviä kysymyksiä.

Hankkeen kotisivut >>

Charter-hanke tukee Arktisten yhteisöjen sopeutumista ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden muutoksiin

Hankkeessa tuotetaan aineistoja ja työkaluja ilmaston ja maanpeitteen muutosten ymmärtämiseen. Se pyrkii myös rakentamaan poliittisia strategioita ja polkuja tulevaan huomioiden alueellisesti tärkeät elinkeinot.

Työ pohjautuu osin luonnontieteellisille havainnoille ja mallinnukselle, mutta tietoa tuotetaan myös yhdessä paikallisyhteisöjen edustajien kesken, osallistavia tutkimusmenetelmiä käyttämällä. Millaisia vaihtoehtoja arktiselle politiikalle ja päätöksenteolle onkin, huomioon on otettava muuttuva ilmasto ja paikallisten elinkeinojen ja yhteisöjen tieto, tarpeet ja toimintamahdollisuudet.

Hankkeen kotisivut >>

Wire: Fluid realities of the wild

Tutkimus uudistaa käsityksiä ihmisten ja eläinten välisistä suhteista. Hankkeessa tutkitaan eläinten kesyyden, villiyden ja hybridisyyden ymmärtämisen moninaisuutta Pohjois-Suomen ja Venäjän paikallisyhteisöissä.

Projektiryhmä arvioi tutkimuksessa uudelleen ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyttä etnografian (antropologia), menneisyyden ihmisten ja eläinten välisten kumppanuuksien analyysin (historia), geenien ilmentymisen (genetiikka), ja normien vertailun (oikeustiede) avulla.

Tutkijoiden lähestymistavan mukaan se, ”mikä on eläin”, ei ole staattinen käsite vaan näkökulmasta riippuvainen. Osallistava tutkimusote yhdistää eri perspektiivit ja uudistaa ihmisten ja eläinten välisten suhteiden kestävyyden teoreettista tutkimuskenttää, edistää perspektivismin teoriaa osana monitieteistä tutkimusta, ja lisää yhteiskunnallista tietoisuutta eläinten villiyden ja kesyyden ymmärtämisen tapojen monimuotoisuudesta.

 

Esimerkkejä hankkeista
Uusimpia julkaisuita