Komissio hyväksyi arktista informaatiokeskusta valmistelevan projektin

31.1.2013
   

EU:n komissio on valinnut Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaman yhteenliittymän toteuttamaan projektin ”Strateginen ympäristövaikutusten arviointi arktisen alueen kehityksestä” (Strategic Environmental Impact Assessment of development of the Arctic). Projekti tarjoaa tilaisuuden testata mallia, jota on ehdotettu EU:n arktiseksi informaatiokeskukseksi. Budjetiltaan miljoonan euron arvoinen projekti kestää 18 kuukautta vuosina 2013–2014.

   
Projektin takana on EU:n arktista informaatiokeskusta rakentava kansainvälinen verkosto, johon tällä hetkellä kuuluu 19 johtavaa arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavaa laitosta useista EU-maista sekä EU:n ulkopuolisista maista, kuten Norjasta ja Islannista.

Projekti tarjoaa tilaisuuden testata EU:n arktiseksi informaatiokeskukseksi ehdotetun mallin tehokkuutta ja toimintakykyä. EU:n arktinen informaatiokeskus voisi jatkossa toimia tiedon välittäjänä EU:n eri elinten, arktisen alueen toimijoiden ja suuren yleisön kesken. Keskuksen perustaminen on nostettu esiin useissa EU:n komission, neuvoston ja parlamentin arktisissa mietinnöissä vuodesta 2008 lähtien. Lapin yliopiston Arktinen keskus teki vuonna 2009 konkreettisen aloitteen keskuksen perustamisesta verkostomallin kautta.

Valmisteleva projekti on ensimmäinen käytännön askel kohti EU:n arktista informaatiokeskusta. Projektin kautta pyritäänkin vahvistamaan tiedonvälitystä erityisesti EU:n toimista liittyen ympäristö- ja muihin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esiin arktisen alueen kehityksessä ilmastonmuutoksen ja taloudellisten muutosten myötä. Projekti vahvistaa myös vaikutusarvioinnin käyttöä ja merkitystä työkaluna, jolla voidaan kanavoida tietoa päätöksenteon ja lupaprosessien käyttöön.

– Valmistelevan projektin keskeisenä ajatuksena on luoda hyvä tieteeseen pohjaavan tiedon sovellutus, johon yhdistyy näkökulmia sidosryhmiltä sekä arktisen alueen sisältä että sen ulkopuolelta, sanoo Arktisen keskuksen johtaja, professori Paula Kankaanpää.

Käytännön työ on projektin aikana jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat EU:n arktisen informaatiokeskuksen toiminnallisuuden arviointi, vaikutusarviointiprosessi, viestintä ja projektihallinto.

– Perimmäinen tavoite on edistää arktisen alueen kestävää kehitystä luomalla aktiivinen eurooppalainen verkosto instituutioista, joilla on huomattavaa arktista tietämystä. Arktisen alueen nopea kehitys – yhdistettynä mutkikkaisiin poliittisiin, sosio-ekonomisiin ja ympäristöllisiin prosesseihin – edellyttää tieteellisen tiedon tehokasta käyttöä. Lisäksi tiedettä ja viestintää tekevien laitosten on oltava edelläkävijöitä, jotka työllään opastavat päätöksentekijöitä ja poliitikkoja ripeisiin ja johdonmukaisiin toimiin, sanoo Suomen arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen.

– Uusi projekti ei itsessään merkitse EU:n arktisen informaatiokeskuksen syntyä. Kuitenkin siinä tehtävät asiat, kuten informaatiokeskuksen toiminnallisuuden arviointi ja vaikutusarviointi, ovat ratkaisevan tärkeitä edellytyksiä keskusta koskeville päätöksille, sanoo Jaime Reynolds, joka koordinoi arktisia kysymyksiä Euroopan komission ympäristöasioiden pääosastossa.

Lisätietoja:
Professori Paula Kankaanpää, Arktisen keskuksen johtaja
P. 040 777 7825, paula.kankaanpaa (at) ulapland.fi

www.arcticinfo.eu 


EU:n arktisen informaatiokeskuksen verkosto (joulukuu 2012)

 
 
Lisää uutisia