Ladattavat julkaisut

 

Liitetiedostot
Nimi
Arktes Oy 2006: Kartoitus matkailukeskuksissa käytetyistä ulkopintamateriaaleista. Ekologinen kestävyys ja sopivuus paikalliseen kulttuuriympäristöön ja perinnemaisemaan Ylläksellä ja Levillä. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste, 22 s.pdf (83,5 kB)
Hakkarainen, M. 2005: Levin ja Ylläksen kohdekartoitukset. - LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 43 s.pdf (304,6 kB)
Heikkilä, T. 2007: Luontomatkailun vaikutukset nisäkäspopulaatioihin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston taukopaikoilla. -Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 59 s. + 4 liit.pdf (1,3 MB)
Huusko, H., Kauppinen, T. & Tölli, E. 2006: Äänimaisemakartoitukset Levin, Oloksen ja Ylläksen matkailukeskuksissa. -Opinnäytetyö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala, Metsätalouden koulutusohjelma. 68 s. + 19 liit.pdf (4,5 MB)
Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2005: Kestävän matkailun edistäminen: LANDSCAPE LAB -hankkeen sisältö ja tavoitteet. -Metlan työraportteja 020: 114-118.pdf (92,5 kB)
Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Jokimäki, J., Ukkola, M., Huhta, E., Helle, P. & Ollila, T. 2008: Territory occupancy and breeding success of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) around tourist destinations in northern Finland. -Ornis Fennica 85: 2-12.pdf (165 kB)
Kangas, K., Sulkava, P., Koivuniemi, P., Tolvanen, A., Siikamäki, P. & Norokorpi, Y. 2007: What determine the area of impact around campsites? A case study in a Finnish national pakr. -Fo. Snow. Landsc. Res. 81: 139-150.pdf (134,2 kB)
Laine, K., Pihlajaniemi, H., Kananen, S. Siuruainen, M., Hämäläinen, A., Kauppila, T. Peteri, S.-L. 2007: Pohjoisen matkailuympäristön kestävät kasvit. -Kalevaprint Oy, Oulu.pdf (4,17 MB)
LANDSCAPE LAB -hankkeen LAYMAN ’s raportti suomeksi.pdf (1,1 MB)
LAYMAN’S REPORT of the LANDSCAPE LAB project.pdf (1,01 MB)
Mettiäinen I. 2007: Tunturilaidan kylästä matkailukeskukseksi. Paikallisten toimijoiden näkökulmia Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kehittymiseen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun. - Matkailualueet maisemalaboratorioina - Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB) -.pdf (5,6 MB)
Pihlajaniemi, H., Siuruainen, M., Rautio, P, Laine, K., Peteri, S.L. & Huttunen, S. 2007: Successful growth of micropropagated ornamental tree forms in northern Finland. -Dendrobiology 57: 61-71.pdf (485,3 kB)
Rantala, O. 2006: Erämaisia metsiä ja rakennettuja reitistöjä. Kehysanalyyttinen tulkinta matkailijoiden metsämaisemakokemuksista Lapissa. -Pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto, Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta, Matkailututkimus/luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto. 90 s. + 6 lii.pdf (1,38 MB)
Sarkki, S. 2006: "Halutaanko täällä säilyttää porotalous vai vedetäänkö ruuvi niin tiukalle ettei ole mahdollisuutta?" Maankäytön sosiaalisesti kestävä kehitys poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-Lapin paliskunnissa vuosina 1995-2005. -Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, Human.pdf (2,58 MB)
Sarkki, S. 2006: Ruuvi tiukalla maankäytössä? Maankäytön sosiaalisesti kestäväkehitys poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-Lapissa. -Poromies No.1/2006, 12-15.pdf (806,4 kB)
Sippola, S. 2007: Vilkkaan matkailukeskuksen asukkaana - Kysely Ylläksen ja Levin paikallisväestölle. - Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala. 53 s. + 3 liit.pdf (486,5 kB)
Tuulentie, S. & Mettiäinen, I. 2007: Local participation in the evolution of ski resorts: the case of Ylläs and Levi in Finnish Lapland. -For. Snow Landsc. Res. 81: 207-222.pdf (420,8 kB)
Uusitalo, M. & Mettiäinen, I. (toim.) 2006: Ylläksen maisemanhoitosuunnitelma - Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkemykset. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 26 s. + 2 karttaliit. (+127 kuvaliit. saatavissa monisteen toimittajilta).pdf (2,6 MB)
Uusitalo, M. & Rantala, O. 2005: Matkailijoiden maisemamielikuvat matkailualueiden kehittämisessä.- Metlan työraportteja 020: 56-64.pdf (1,17 MB)
Väisänen, U., Johansson, P., Lehtinen, K., Pietilä, R. Räisänen, J. & Sarala, P. 2005: Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa. -Metlan työraportteja 020: 101-107.pdf (1,75 MB)