Matkailukeskusten linnustovaikutuksia selvitettiin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa

Kesällä 2005 aloitettiin LANDSCAPE LAB -hankkeen LABECO -osatehtävässä matkailukeskusten linnustovaikutuksia tarkasteleva pesimälinnustoselvitys. Vuosien 2005 ja 2006 alkukesinä tehtiin pesimälinnuston pistelaskennat yli 300 laskentapisteellä Pohjois-Suomen matkailukeskusalueilla, retkeilykäytön vaikutuspiirissä olevilla kohteilla sekä kontrollialueilla.

Tiettyjen lintulajien havaittiin hyötyvän, toisten kärsivän matkailun mukanaan tuomista ympäristömuutoksista tai häiriöistä. Monet ihmisen seuralaislajeista, kuten esimerkiksi varislinnut, näyttävät hyötyvän matkailusta. Varislintujen runsas esiintyminen matkailukeskuksissa puolestaan heikentää maassa pesivien lintujen pesimämenestystä. Useiden yleisten metsälintujen, kuten järripeipon, leppälinnun ja metsäkirvisen runsaudet ovat matkailukeskustaajamissa alhaisempia kuin ympäröivissä metsissä.