Raportit

Arktes Oy 2006 : Kartoitus matkailukeskuksissa käytetyistä ulkopintamateriaaleista - Ekologinen kestävyys ja sopivuus paikalliseen kulttuuriympäristöön ja perinnemaisemaan Ylläksellä ja Levillä. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 23 s.

Hakkarainen, M. 2005 : Ylläksen ja Levin kohdekartoitukset. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste 43 s.

Huusko, H., Kauppinen, T., Tölli, E. & Tormilainen, H. 2006 : Levin, Oloksen ja Ylläksen matkailukeskusten äänimaisemakartoitukset. -Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11. 77 s. + 2 liit.

Mettiäinen I. 2007 : Tunturilaidan kylästä matkailukeskukseksi.  Paikallisten toimijoiden näkökulmia Ylläksen ja Levin matkailukeskusten kehittymiseen ja vuorovaikutteiseen suunnitteluun. - Matkailualueet maisemalaboratorioina - Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB) -hanke, Arktinen keskus, Lapin yliopisto. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi. 122 s. + liite.

Sulkava, P. & Norokorpi, Y. (toim.) 2007: Luontomatkailun vaikutukset kasvillisuuteen ja maaston kulumiseen Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa.  -Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 166.

Suunnittelukeskus Oy 2006 : Maankäyttö ja yhdyskuntatekniikka.  -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 46 s.

Tuulentie, S. & Saarinen, J. (toim.) 2005: Kestävät käytännöt matkailu suunnittelussa ja kehittämisessä. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. 131 s.

Uusitalo, M. & Mettiäinen, I. (toim.) 2006 : Ylläksen maisemanhoitosuunnitelma - Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisten näkemykset. -LANDSCAPE LAB -hanke, moniste. 26 s. + 2 karttaliitettä (+ 127 kuvaliitteet saatavissa monisteen toimittajilta). 

Uusitalo, M., Sarala, P. & Tuulentie, S. (toim.) 2006 : Elävä matkailumaisema - Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. -Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 33. 196 s.