Opinnäytetyöt

Heikkilä, T. 2007: Luontomatkailun vaikutukset nisäkäspopulaatioihin Pallas-Yllästunturin kansallispuiston taukopaikoilla. -Helsingin yliopisto, Biotieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 59 s. + 4 liitettä.

Huusko, H., Kauppinen, T. & Tölli, E. 2006 : Äänimaisemakartoitukset Levin, Oloksen ja Ylläksen matkailukeskuksissa. -Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-ala, Metsätalouden koulutusohjelma. 68 s. + 19 liitettä.

Rantala, O. 2006 : Erämaisia metsiä ja rakennettuja reitistöjä. Kehitysanalyyttinen tulkinta matkailijoiden metsämaisemakokemuksista Lapissa. -Lapin yliopisto, Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta, Matkailututkimus/luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto. 90 s. + 6 liitettä.

Sarkki, S. 2006:  "Halutaanko täällä säilyttää porotalous vai vedetäänkö ruuvi niin tiukalle, ettei ole mahdollisuutta?" Maankäytön sosiaalisesti kestävä kehitys poronhoitajien näkökulmasta Tunturi-Lapin paliskunnissa vuosina 1995-2005. Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taideaineiden ja antropologian laitos. 125 s.

Sippola, S. 2007 : Vilkkaan matkailukeskuksen asukkaana - Kysely Ylläksen ja Levin paikallisväestölle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala. 53 s. + 3 liitettä.