Toimenpiteet

LANDSCAPE LAB –hankkeen käytännön toimenpiteitä olivat esimerkiksi:

 • maisema-analyysit koskien alueiden geologiaa, maisemarakennetta, maankäytön historiaa, äänimaisemaa ja matkailijoiden maisemakokemuksia (LABLAND)
 • matkailukeskusten linnuston inventointi, häiriöherkkien lajien kartoitus ja kestävän luontomatkailun indikaattoreiden testaus (LABECO)
 • matkailukeskusten väestöön, elinkeinoihin ja maankäyttöön liittyvien perustietojen sekä eri ryhmien ympäristöasenteiden selvittäminen (LABSOC)
 • kestävien kasvilajien valinta, lisäysmenetelmien kehittäminen ja kasvimateriaalin tuottaminen esittelyalueille (LABPLANT)
 • opastus ja koulutus

Hankkeen lopputuotteita ovat esimerkiksi:

 • maisemarakenteeseen perustuvan viheraluejärjestelmän perusrunko
 • maisemalähtöistä maankäyttöä, maisemanhoitoa ja rakennustapaa koskevat suositukset
 • maisemamuutosta kuvaavat mittarit ja seuranta-alueet
 • opaskirja bioindikaattoreista
 • näyttely matkailun ympäristövaikutuksista ja niiden ehkäisemisestä
 • perusselvitykset matkailukeskusten väestö- ja elinkeinorakenteesta sekä maankäytöstä
 • kestävät kasvilajit viherrakentamiseen ja ennallistamiseen
 • käsikirja maisema- ja viherrakentamisalan tutkimus- ja ammattilaiskäyttöön

 

 Kuva: Marja Uusitalo