Forskning

Forskning vid Arktiska centret

I forskningen förenas humanistiska, samhälleliga, juridiska och naturvetenskapliga approacher. Det centrala i all forskning är ett nära samarbete med människorna som bor i området. I många forskningsprojekt produceras ny information med inkluderande metoder i samarbete med områdets invånare och intressentgrupper med beaktande av lokalkännedomen.

Forskning bedrivs inom fyra forskningsprogram:


Forskningsprogrammet för global förändring grundar sig på naturvetenskaper och för samman experter från olika vetenskapsområden, såsom biologi, naturgeografi, isforskning, geofysik och ekologi, utan att glömma social- och kulturantropologi. Undersökningsområdet omfattar nästan hela jordklotet från Alaska till Grönland, de arktiska områdena i Kanada, nordöstra Ryssland, Kina, Mongoliet och norra Fennoskandien.

Forskningsprogrammet Arktiska gemenskaper i tiden strävar efter en övergripande förståelse av de nordliga samhällena under de stora förändringarnas era. Forskningsprogrammets huvudsakliga vetenskapsområden är antropologi och juridik, som kompletteras av till exempel geografi och historia. Forskningsprogrammet främjar en övergripande och lösningsorienterad förståelse av de arktiska samhällena och deras utmaningar. Utgångspunkten är förståelse för kulturer, historia, växelverkan mellan människan och naturen samt de nuvarande och förväntade levnadsförhållandena i det arktiska området.
Verksamheten inom programmet sker i tre forskningsgrupper: Arktisk antropologi, Arktisk förvaltning och Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt.

I forskningsprogrammet Arktisk politik och utveckling granskas det arktiska områdets politiska, ekonomiska, sociala och juridiska relationer samt deras mångsidiga kopplingar till utvecklingsförlopp utanför området. Det arktiska området ses som en väv av lokal, regional, nationell och internationell förvaltning på flera nivåer som är sammankopplade med varandra.
Forskningens tvärvetenskapliga och kritiska forskningssätt bygger på internationella relationer och juridik, genusforskning och forskning om ursprungsbefolkningen, statslära, sociologi, förvaltningsvetenskap, geografi och framtidsforskning.
Programmet har två forskningsgrupper: Arktiska internationella relationer och Kritisk arktisk forskning.

I forskningsprogrammet Rättvis grön omställning fördjupar man sig i markanvändningsfrågor i norra Fennoskandien och vidare i det arktiska området. Konsekvenserna av markanvändningen och utnyttjandet av områdena undersöks bland annat ur perspektivet för gruvdrift, vindkraft, traditionella näringar, ursprungsbefolkningen samt barn och unga, inom kontexten för en hållbar och icke-diskriminerande grön omställning. Forskningsobjektet är också de utmaningar som hänför sig till tillämpningen av den nationella lagstiftningen, det regelbaserade systemet och internationella avtal i en kraftigt föränderlig markanvändningsmiljö.   

tutkimus_etusivu_tuulimittari.jpg