Forskning

Mångvetenskaplig forskning

Arktiska centrets mångvetenskapliga forskning är inriktad på växelverkan mellan människa och miljö. Den internationella forskningen görs inom de arktiska, subarktiska och boreala zonerna på norra halvklotet.

Forskningsgruppen för globala förändringar undersöker effekterna av den ökande ekonomiska aktiviteten på ekologin, miljön och samhällena i den arktiska regionen. Inom den naturvetenskapligt inriktade forskningsgruppen analyseras även klimatförändringarna med hjälp av glaciärforskning och matematisk modellering. 

Forskningsgruppen för hållbar utveckling forskar i miljöpolitik och ekonomi samt samhällenas anpassningsförmåga och sårbarhet. I den samhällsvetenskapligt orienterade forskningsgruppen forskas det även i ursprungsfolkens traditionella kunskaper samt samisk politik och identitet.

The Northern institute for environmental and minority law forskar i rättsvetenskapliga frågor rörande internationella avtal och bestämmelser om den arktiska regionen, genomförande av utvärderingsprocesser av miljöeffekter samt de arktiska ursprungsfolkens mark- och miljörättigheter. Inom forskningsverksamheten bygger man upp ny mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig praxis inom naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Forskningsgruppen för antropologi studerar kulturella likheter och olikheter mellan människogrupper i hela Arktis. I synnerhet studeras de sätt på vilka allmänt delade metoder, värderingar, världsåskådningar, institutioner och ekonomiska former leder till att personer identifierar sig med grupper. Övriga teman innefattar människor-djur-miljöförhållanden, arktiska folk och industriell utveckling, utrymmen, landskap och mobilitet i norr, rörlighet och placering och muntlig historia.

Forskningsgruppen för arktisk förvaltning ämnar göra den arktiska förvaltningens komplexitet mer transparent och att ge politiska beslutsfattare, forskare och andra aktörer en mer holistisk kunskapsbas för att fatta bättre informerade och mer ansvarsfulla beslut.

 

Lista på våra forskningsprojekt.

Bekanta dig med våra publikationer 

tutkimus_etusivu_tuulimittari.jpg