Vår hemsida använder cookies, läs mer. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. [Jag forstär]
OK
Forskning

Mångvetenskaplig forskning

Arktiska centrets mångvetenskapliga forskning inriktar sig på växelverkan mellan människa och miljö. Den internationella forskningen görs inom den arktiska, subarktiska och boreala zonen på norra halvklotet.

Forskningsgruppen för globala förändringar undersöker effekterna av den ökande ekonomiska aktiviteten på ekologin, miljön och samhällena i den arktiska regionen. Inom den naturvetenskapligt inriktade forskningsgruppen analyseras även klimatförändringarna med hjälp av glaciärforskning och matematisk modellering.  

Forskningsgruppen för hållbar utveckling forskar om miljöpolitik och ekonomi samt samhällenas anpassning och sårbarhet. I den samhällsvetenskapligt orienterade forskningsgruppen forskas det även i ursprungsbefolkningarnas traditionella kunskaper samt samisk politik och identitet. 

The Northern institute for environmental and minority law forskar i rättsvetenskapliga frågor rörande internationella avtal och bestämmelser om den arktiska regionen, genomförande av utvärderingsprocesser av miljöeffekter samt de arktiska ursprungsbefolkningarnas mark- och miljörättigheter. Inom forskningsverksamheten bygger man upp ny mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig praxis inom naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Forskningsgruppen för antropologi studerar hur människogrupper i hela Arktis är kulturellt lika eller olika. I synnerhet de sätt på vilka allmänt delade metoder, värderingar, världsåskådningar, institutioner och ekonomiska former leder till att personer identifierar sig med grupper. Teman innefattar människor-djur-miljöförhållanden, arktiska folk och industriell utveckling, utrymmen, landskap och mobilitet i norr, rörlighet och placering och muntlig historia.

Forskningsgruppen för arktisk förvaltning syftar till att göra den arktiska förvaltningens komplexitet mer transparent och att ge politiska beslutsfattare, forskare och andra aktörer en mer holistisk kunskapsbas för att fatta bättre informerade och mer ansvarsfulla beslut.

Arktiska centret tillhandahåller också tjänster för utvärdering av miljöeffekter och genomför naturutredningar.


 

tutkimus_etusivu_tuulimittari.jpg