Arktisen keskuksen strategia 2020

Lapin yliopisto

1. Kansallinen ja kansainvälinen Arktinen keskus
2. Visio, missio ja tavoitteet
3. Toiminnan puitteet
4. Tutkimus
5. Koulutus
6. Tiedeviestintä ja tiedonvälitys
7. Tutkimustulosten käyttö yhteiskunnassa
8. Toiminnan laajuus, toteutus ja hallinto
9. Haasteet, mahdollisuudet ja kasvualueet
10. Laatu

      Стратегия Арктического Центра до 2020 года [ pdf ]

1. Kansallinen ja kansainvälinen arktinen keskus

Napapiirin tuntumassa sijaitseva Arktinen keskus on valtakunnallinen kansainvälistä arktista tutkimusta tekevä tiedekeskus ja tutkimuslaitos. Se on osa Lapin yliopistoa, ja sillä on keskeinen asiantuntijatehtävä yliopiston arktisen ja pohjoisen alueen tutkimuksessa. Arktinen keskus on sitoutunut tutkimustyöhön, jonka avulla voidaan ymmärtää paremmin arktisen alueen luonnonympäristöä sekä fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Keskuksen tutkimus ja koulutus kattavat useita eri tieteenaloja. Työn tulosten kirjo ulottuu tieteellisistä julkaisuista ja erikoistutkimuksista luokkaopetukseen, kenttäkursseihin, väitösopiskelijoiden ohjaukseen, kirjoihin, näyttelyihin, audiovisuaalisiin materiaaleihin, taideteoksiin ja elokuviin.

Arktinen keskus on paikka, jossa tutkijat, väitöskirjaopiskelijat, suunnittelijat, taiteilijat ja arkkitehdit toimivat yhteistyössä sekä yliopiston puitteissa että sen ulkopuolella. Keskuksen tutkijayhteisöllä on monipuolinen tiede-, kansallisuus-, kulttuuri- ja kielitausta. Keskuksen toiminta on vahvasti paikallisesti ja alueellisesti suuntautunutta ja se tarjoaa kansainvälisen tutkimusympäristön, joka edistää monitieteisyyttä.

 

2. Visio, missio ja tavoitteet

Visio 2020:

Arktisesta keskuksesta tulee Suomen johtava arktisen alueen huippuyksikkö sekä Euroopan johtava kestävän kehityksen, globaalin muutoksen sekä ympäristö- ja vähemmistöoikeuden asiantuntija.  Arktinen keskus vakiinnuttaa asemansa johtavana tutkimuslaitoksena Lapin ja Barentsin alueen yhteiskunnallisten kysymysten ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Sen tuottama merkittävä tieto vastaa paikallisten ja kansallisten viranomaisten sekä suuren yleisön tarpeita. Arktinen keskus lisää näkyvyyttään arktisen ja antarktisen tiedon päätuottajana tarjoamalla tietonsa kaikkien saataville eri muodoissa.

Missio 2020:

Arktinen keskus keskittyy paikallisesti ja alueellisesti suuntautuneeseen ja globaalisti merkittävään tutkimukseen, väitöskirjaopiskelijoiden ohjaukseen, perusopiskelijoiden koulutukseen sekä arktisen ja antarktisen alueen tiedeviestintään. Arktinen keskus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa arktisen alueen alkuperäiskansojen, paikallisten asukkaiden sekä alueen sidosryhmien kanssa. Arktinen keskus harjoittaa kansainvälistä ja monitieteistä tutkimusta ja säilyttää korkean laadun kullakin tieteenalalla. Arktinen keskus muokkaa tieteellistä tietoa laajalti ymmärrettävään muotoon: suurelle yleisölle, koululaisille ja opiskelijoille, viranomaisille sekä poliittisille päättäjille niin arktiselle kuin arktisen alueen ulkopuolelle.

Tavoitteet 2020:

Arktinen keskus pyrkii etsimään ratkaisuja kiireellisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristökysymyksiin, jotka ovat tärkeitä koko arktisen alueen sekä ulkopuolisten alueiden kansoille, instituutioille ja yhteisöille. Arktinen keskus pyrkii lisäämään tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa yleistajuista tietoa ja ymmärrystä arktisesta alueesta ja tukemaan näin kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua sekä arktisen ja pohjoisen alueen sosiaalista, kulttuurista ja biologista monimuotoisuutta.

Arktisen keskuksen toiminta kaaviona

3. Toiminnan puitteet

Nopeat ympäristönmuutokset ja alueen luonnonvarojen laajuus ovat nostaneet napa-alueet globaalin tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi. Tämä tuo Arktiselle keskukselle suuria haasteita sekä merkittäviä mahdollisuuksia, joihin vastataan osallistumalla erilaisten verkostojen toimintaan.

Arktinen keskus tutkii arktisen alueen luonnonympäristöä ja sosiaalista ympäristöä ja hakee vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka arktisen alueen fyysiset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset, lainsäädännölliset ja muut järjestelmät toimivat?
  • Mitkä ovat nykyiset ja tulevat kehitystrendit?
  • Millä tavoin kyseiset prosessit ja trendit koskevat antarktista ja muita vastaavia alueita?
  • Kuinka käynnissä olevat arktisen alueen muutokset vaikuttavat välittömästi ja kumulatiivisesti?
  • Miksi arktisen alueen fyysiset ympäristöt, ekosysteemit, kansat ja yhteisöt sietävät tai eivät siedä muutoksia?
  • Kuinka arktisen alueen ekosysteemit, kansat, yhteisöt ja instituutiot voivat kestää muutoksia?
  • Mitä valmiuksia ja keinoja alueen yhteisöillä ja instituutioilla on sopeutua muutoksiin tai lieventää niiden seurauksia? Kuinka näitä valmiuksia ja keinoja voidaan tehostaa?
  • Mitkä tekijät määräävät arktisen alueen sosiokulttuuristaloudellisten järjestelmien jatkuvuuden? Millä ehdoin järjestelmät pystyvät sietämään niiden fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia ulkopuolisia paineita menettämättä ominaislaatuaan?
  • Kuinka tutkimuksella, koulutuksella ja viestinnällä voidaan vastata näihin haasteisiin?
  • Kuinka paikallinen ja perinteinen tieto voidaan liittää nykytieteen ja politiikan yhteyteen?

 


4. Tutkimus

Arktinen keskus tähtää laadukkaaksi kansainväliseksi tiedelaitokseksi, joka vetää puoleensa tutkijoita eri puolilta maailmaa. Arktinen keskus vahvistaa virallista asemansa omien vakiintuneiden ja laajasti verkostoituneiden tutkimusalojensa huippuyksikkönä.

Arktinen keskus tekee monitieteistä tutkimusta. Näin Arktista keskusta leimaa luovuuden vapaus, mikä tukee myös uutta ja kokeellista tutkimusyhteistyötä. Monitieteinen tutkimus edistää osaltaan myös eri tutkijoiden edustamien tutkimusalojen kehitystä tinkimättä korkealaatuisesta erityisosaamisesta. Keskuksen tutkimustyö on merkittävää sekä viranomaisille että poliittisille päättäjille.

Arktisen keskuksen tavoitteena on tulla alueellisesti kestävän kehityksen keskukseksi Lapin ja Barentsin alueella. Koska Arktinen keskus sijaitsee Rovaniemellä, Suomen Lapin pääkaupungissa napapiirin tuntumassa, se on aina ollut innovatiivisesti ajan tasalla samanaikaisesti kansainvälisessä tutkimuspolitiikassa sekä paikallisissa ja alueellisissa tarpeissa sekä pystynyt analysoimaan niitä ja ottamaan ne huomioon tutkimussuunnitelmissaan. Arktisella keskuksella on pitkät yhteistyöperinteet Venäjän arktisen alueen organisaatioiden kanssa. Näitä yhteyksiä vahvistetaan edelleen.

Arktisen keskuksen tutkimus on avainasemassa Lapin yliopiston strategian 2020 toteutuksessa. Lapin yliopistossa on kasvatustieteiden, matkailun ja liiketoiminnan, oikeustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin yliopiston strateginen profiili kattaa arktisen ja pohjoisten alueiden yhteiskuntiin sekä ympäristöön suuntautuvan tutkimuksen.

Arktinen keskus tekee tutkimusta kolmessa temaattisessa tutkimusryhmässä. Kunkin tutkimusryhmän johdossa on tutkimusprofessori ja ryhmien jäseninä tutkimusprofessoreita, erikoistutkijoita, tutkijoita ja jatko-opiskelijoita. He tekevät joustavaa ja läheistä yhteistyötä toteuttaen monitieteellisiä ja ongelmakeskeisiä tutkimushankkeita.

Globaalin muutoksen ryhmä toimii biologisten ja fysikaalisten tieteiden alueella ja keskittyy sovellettuun sosioekologiseen ja maantieteelliseen tutkimukseen. Ryhmä paneutuu maankäytön vaikutuksiin, uudistuvien ja uudistumattomien luonnonvarojen käyttöön, matkailuun, pitkän ja lyhyen aikavälin ilmastonmuutokseen sekä UV-säteilyyn. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat resurssien ja teollisuuden kehityksen kumulatiiviset vaikutukset sekä niihin liittyvä infrastruktuuri. Ryhmän erityisosaaminen kohdistuu energiateollisuuden kehityksen monitieteisiin vaikutuksiin arktisella alueella. Ryhmään kuuluu myös kansainvälinen jäätikkötutkimusryhmä, joka on erikoistunut ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten mallintamiseen arktisen ja antarktisen alueen jäämassoista, äärimmäisistä luonnonilmiöistä ja globaalista merenpinnan korkeudesta.

Kestävän kehityksen ryhmä hyödyntää eri yhteiskuntatieteiden näkökulmia paneutuessaan arktisen alueen kansainväliseen ympäristöpolitiikkaan, talouteen, yhteisöjen sopeutumiskykyyn ja haavoittuvuuteen, alkuperäiskansojen ja paikallisten asukkaiden tietoon ja identiteettiin sekä ympäristön ja yhteiskuntien muutosten vaikutusten arviointiin. Alkuperäiskansojen parissa toteutettavia tutkimushankkeita koordinoi Arktisen keskuksen alkuperäiskansojen ja saamen tutkimuksen toimisto. Ryhmä tekee tutkimusta myös arktisen alueen paikallisen enemmistöväestön parissa.

Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI) tutkii arktisia oikeudellisia kysymyksiä, kuten kansainvälisiä ympäristösopimuksia sekä ympäristö-, sosiaalisten ja strategisten vaikutusten arvionnin sääntelyä arktisilla alueilla. Instituutissa tutkitaan myös arktisen alueen alkuperäiskansojen ympäristöoikeuksia ja alkuperäiskansojen osallistumista ympäristönhallintaan.

5. Koulutus

Arktinen keskus tarjoaa poikkitieteellisen Arktisten opintojen opinto-ohjelman (Arctic Studies Program ASP) yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Ohjelma sisältää myös arktinen hallinnon ja arktisen alueen alkuperäiskansojen opinto-ohjelmat. ASP-ohjelmaa on vahvistettu yhteistyöverkostojen avulla sekä arktisen yliopistoverkoston (University of the Arctic) opetussuunnitelmatyön kautta. Ohjelmaa päivitetään jatkuvasti Arktisen keskuksen tutkimuksen avulla. ASP-ohjelma kiinnostaa opiskelijoita, jotka tulevat eri puolilta maailmaa. Monet heistä jatkavat opintojaan ja tekevät väitöstutkimustaan Arktisen keskuksen hankkeissa. Jatko-opiskelijoiden työ antaa merkittävän panoksen Arktisen keskuksen tutkimustyölle.

 

6. Tiedeviestintä ja tiedonvälitys

Arktinen keskus keskittyy tieteellisen tiedon tuottamiseen sekä sen popularisointiin ja visualisointiin päättäjien hyödynnettäväksi. Arktinen keskus myös viestii aktiivisesti Arktisen neuvoston, Barentsin alueen neuvoston, ministeriöiden sekä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa.

Arktinen keskus välittää tietoa suurelle yleisölle erinomaisen tiedekeskusnäyttelynsä, internetpohjaisen tiedeviestinnän, kaikille avoimen arktisen alueen kirjaston, yleisöluentojensa ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Arktinen keskus tarjoaa myös aluetta koskevaa tutkimustietoa kansalliselle ja kansainväliselle medialle.

Arktinen keskuksen tiedeviestintä käytännössä toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita, jotka ovat erityisen tärkeitä nopean muutoksen kohteeksi joutuneelle arktiselle alueelle.

7. Tutkimustulosten käyttö yhteiskunnassa

Arktinen keskus jatkaa tutkimusta, joka tukee ympäristövaikutusten sekä sosiaalisten ja strategisten vaikutusten tutkimusta erityisesti Lapissa, Venäjän arktisilla alueilla ja Arktisen neuvoston puitteissa. Tässä työssä Arktinen keskus kehittää edelleen jo sen varsin vakiintunutta osallistuvan tutkimuksen käytäntöään.

Arktinen keskus osallistuu Arktisen neuvoston, Barentsin euroarktisen neuvoston sekä Euroopan unionin arktisen ja pohjoisen ulottuvuuden työhön sekä seuraa kyseistä työtä.

Samalla keskus ottaa huomioon näiden näkemykset tutkimusta suunniteltaessa. Arktinen keskus osallistuu myös aktiivisesti seuraavien kansainvälisten arktisten organisaatioiden toimintaan: International Arctic Science Committee, International Arctic Social Sciences Association, US Arctic Research Consortium, UNEP Grid Arendal sekä European Polar Board.

 

8. Toiminnan laajuus, toteutus ja hallinto

Arktisen keskuksen tutkimustoiminta kattaa pohjoiset napa-alueet, erityisesti Fennoskandian ja arktisen Venäjän. Arktisen keskuksen toimintaan kuuluu myös antarktisen alueen, Alppien ja muiden vastaavien arktisen alueen ulkopuolisten vuoristoalueiden sekä harvaan asuttujen alueiden tutkimus. Pohjoismaisia ja pohjoisamerikkalaisia verkostoja vahvistetaan. Koska Venäjä on Suomen naapurimaa, Arktisella keskuksella on pitkät yhteistyöperinteet arktisella Venäjällä.

Arktisen keskuksen tutkimusyhteisö koostuu työsuhteessa olevista vanhemmista tutkijoista, opiskelijoista ja nuorista eri alojen ammattilaisista. Tätä joukkoa täydentävät vierailevat vanhemmat tutkijat ja vaihto-opiskelijat. Pysyvästi palkatut johtohenkilöt ja perushenkilöstö takaavat Arktisen keskuksen toiminnan jatkuvuuden ja menestyksen, samoin kuin riittävä toimistohenkilöstö. Voidakseen jatkossakin saavuttaa päämääränsä Arktinen keskus sitoutuu jatkuvaan yhteistyöhön ja huolehtii näin kansainvälisestä maineestaan. Arktinen keskus hakee uusia väyliä henkilöstönsä urakehitykseen yhteistyön avulla ja perustamalla yhteisiä toimia muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

9. Haasteet, mahdollisuudet ja kasvualueet

Arktinen keskus kehittää jatkuvasti tutkimustoimintaansa ja näyttelyitään kohdistaen ne sekä tieteellisesti että paikallisesti uusille alueille. Samalla Arktinen keskus tiedostaa myös toimintojensa moninaisuuden ja korostaa selkeästi omaa toiminta-ajatustaan. Arktisen keskuksen monipuolisuus on merkittävä etu, jota hyödynnetään aktiivisesti.

Keskus hakee jatkuvasti rahoitusta suomalaisista, pohjoismaisista ja eurooppalaisista lähteistä. Myös muiden ulkoisten rahoituslähteiden soveltuvuuksia selvitetään.

Arktinen keskus tiedostaa omat rajansa ja asettaa sen vuoksi ydintoimintojensa vakauden nopean kasvun edelle. Arktinen keskus toimii yhteistyössä Lapin yliopiston tiedekuntien kanssa ja tukee niiden monitieteistä tutkimusta. Arktisen keskuksen sisäinen kilpailu on vähäistä, mikä tukee osaltaan luovan ja kiintoisan työilmapiirin säilymistä. Työpaikan henki pysyy tuoreena, kun henkilökunnalla on mahdollisuus valita oman mielenkiintonsa kohteet.

10. Laatu

Arktinen keskus pyrkii julkaisemaan tieteelliset tuloksensa laadukkaissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Arktinen keskus on myös menestynyt ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa lisääntyneestä kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailusta huolimatta, mikä on myös todiste tutkimusohjelmien korkeasta laadusta. Arktinen keskus on sitoutunut noudattamaan Lapin yliopiston laadunvarmistuskäytäntöjä. Arktinen keskus arvioi tutkimusstrategiansa säännöllisin välein.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK