Tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta

Riistaeläinten alttius vahingoittua maastossa sijaitsevista aitarakennelmista on puhuttanut metsässä liikkuvia ihmisiä vuosikymmenten ajan. Aitojen haitallisuus riistaeläimille, kuten metsäkanalinnuille sekä sorkkaeläimille, on tiedostettu jo vuosia sitten. Kuitenkaan aiheeseen ei ole juurikaan Suomessa perehdytty tutkimuksen keinoin.

Poronhoitoalueen aitarakenteet liittyvät useimmiten porotalouden tarpeisiin. Paliskunnat rajoittuvat usein maantieteelliseen esteeseen, kuten järviin tai jokiin, mutta usein paliskunnan rajat ovat rajattu poroesteaidalla. Aitarakenteet ovat tärkeitä nykyiselle poronhoidolle, sillä niiden avulla vähennetään paimennuskustannuksia, porokolareiden määrää, säästetään laidunalueita, estetään paliskuntain porojen sekaantuminen sekä ohjataan porojen kulkua erotusaitoihin. Lisäksi poroaitoja on paliskuntien sisällä laidunkiertoaitoina, ruokintatarhoina ja viljelysten suoja-aitoina. (RKTL työraportti 16/2012). Suomen poronhoitoalue käsittää 36 % koko maan pinta-alasta, yhteensä 114000km². Poronhoitoa harjoitetaan paliskuntajärjestelmän kautta. Paliskuntia on kaikkiaan 56 ja ne ovat rajoiltaan määriteltyjä, pinta-aloiltaan ja poromääriltään erikokoisia, poronhoitoyksiköitä (Paliskuntain yhdistys, 2013). Poroaitojen kokonaismäärä lienee yli 10 000km.

Sorkkaeläinten aitaan tarttumisia ja menehtymisiä on raportoitu, mutta näiden määrästä ei ole edes arviota. Yleisesti oletetaan hirvien pääasiassa pääsevän poroaidan ylitse, mutta hirven pyynnin yhteydessä on havaintoja mahdollisista aitaan tarttumisesta johtuvista vammoista. Hirvien törmäys aitaan usein myös vahingoittaa aitaa ja lisää aitojen kunnossapitotyötä.

Metsäkanalintujen on havaittu törmäilevän aitoihin. Aita on nopeasti lentävälle linnulle vaikea havaita tarpeeksi aikaisin, jotta lintu kykenisi sitä väistämään. Tuloksena on usein välitön kuolema tai vammautuminen ja tästä johtuen joutuminen petojen saaliiksi.

Aitojen vaikutuksia metsäkanalintuihin on tutkittu Norjassa, Skotlannissa, Pohjois-Amerikassa ja Suomessa, kahden AMK-opinnäytetyön verran. Skotlannissa ja Pohjois-Amerikassa aitojen merkitsemistä tavoitteena vähentää lintukuolemia on myös tutkittu. Suomessa tehdyt opinnäytetyöt (Sandbacka ja Kangas 2011, Aikio 2001) osoittivat sekä hirvien, että metsäkanalintujen menehtyvän poroaitoihin. Opinnäytetöiden ohessa suoritettujen havainnointien perusteella on tarkempien johtopäätösten tekeminen kuitenkin mahdotonta. Molemmat opinnäytetyöt osoittavat riistan ja poroaitojen välisen vuorovaikutuksen olemassaolon, ja riistan kannalta se on pääosin negatiivinen.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa aitojen haitoista riistaeläimille. Tutkimuksen aikana tullaan toteuttamaan aitojen merkintä-seuranta tutkimusta, jonka tavoitteena on saada tietoa Suomen olosuhteissa parhaiten toimivista aidan merkintätavoista. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään tulevien aitojen rakentamisvaiheessa sekä jo olemassa olevien aitojen kehittämisessä riistaturvallisemmiksi.

 

aita-spring-web.jpg

 

gps-web.jpg