The Ecological and Socioeconomical Responses of Global Change on Reindeer Pastures (ECOREIN)

Tietoa suomeksi

Contact: Dr Minna Turunen                                           Start of the project: 2006
Research group: Global change                                   End of the project: 2009  
    

Research

Research produces new information about both ecological and socioeconomic impacts of global change on preconditions of reindeer herding at the subarctic. Responses of reindeer summer and winter pasture plants to increasing UV radiation and temperature are used as indicators of climate change. Chemical composition of reindeer forage plants is  studied by using both UV-B exclusion and UV-B enhancement field experiments and a wide range of laboratory techniques, e.g. HPLC.
Socioeconomic assessment part of this research studies what environmental and socioeconomic factors make reindeer herding vulnerable, and how reindeer herders can cope with these changes. The main aim is to define and analyse different technical and skillful solutions that have been made in the reindeer herding districts Kaldoaivin paliskunta, Paistunturin paliskunta, Sallivaaran paliskunta, Hammastunturin paliskunta  and Ivalon paliskunta in Finnish Lapland during the past  20 years.

The research answers to the following questions:

  1. How does global change affect reindeer pastures? Does chemical composition of reindeer  forage plants, particularly soluble phenolics and  nutritive substances change due to increased UV-B radiation and temperature? How do reindeer forage plants defend themselves against UV-B radiation?
  2. Which environmental and socio-economic factors and stresses make reindeer herding vulnerable?  What is the traditional knowledge among reindeer herders about vegetation change on reindeer pastures?  How do the reindeer herders resonate in their work to extreme weathers and changing climate? What are the herding systems, techniques and pasture rotations of reindeer within the  different topographical and microclimatic regions?


ECOREIN filedwork
UV exclusion experiment and reindeer summer
pasture in Vuotso, Finland.
Photo: Minna Turunen 

Participants

Professor Satu Huttunen, Department of Biology, University of Oulu  
Professor Marja-Liisa Sutinen,  Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Unit,  Finland
Dr Francoise Martz, Finnish Forest Research Institute, Rovaniemi Research Unit,  Finland
Dr Terhi Vuojala-Magga, Arctic Centre, University of Lapland,
Professor Monica Tenberg, Arctic Centre, University of Lapland
Dr Florian Stammler, Arctic Centre, University of Lapland
Professor Riitta Julkunen-Tiitto, Department of Biology, University of Joensuu, Finland
Dr Päivi Soppela, Arctic Centre, University of Lapland
Dr Kirsi Latola, Thule Institute,  University of Oulu

More information

ECOREIN project homepages 

Dr. Minna Turunen
Arctic Centre, University of Lapland
firstname.surname@ulapland.fi

**************

 

Globaalimuutoksen  ekologiset ja sosioekonomiset vaikutukset poron laitumiin (ECOREIN)

Yhteyshenkilö: Dos. Minna Turunen                                           Aloitusvuosi: 2006
Tutkimusryhmä: Global change & Sustainable development            Lopetusvuosi: 2009  
   
Yhteenveto

Tutkimus tuottaa uutta tietoa sekä globaalimuutoksen ekologisista että sosioekonomisista vaikutuksista poronhoidon edellytyksiin subarktisella alueella.  Ilmastomuutoksen indikaattoreina  käytetään poron kesä- ja talvilaidunkasvien vasteita lisääntyvälle UV-B-säteilylle ja lämpötilan kohoamiselle. Poron ravintokasvien kemiallista koostumusta tutkitaan  UV-suodatus- ja  UV-B-lisäyskokeiden sekä erilaisten  laboratoriotekniikoiden, kuten HPLC:n avulla. 

Tutkimuksen sosioekonomisessa osuudessa selvitetään, mitkä ympäristö- ja sosioekonomiset tekijät lisäävät poronhoidon haavoittuvuutta ja  miten poronhoitajat  selviytyvät  näiden muutosten kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja analysoida niitä teknis-taidollisia ratkaisuja, joita on tehty Kaldoavin, Paistunturin, Sallivaraan, Hammastunturin ja Ivalon paliskunnissa Suomen Lapissa viimeisten 20 vuoden aikana. 

Tutkimus etsii vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten globaalimuutos vaikuttaa poron laitumiin? Muuttuuko poron ravintokasvien kemiallinen koostumus, erityisesti liukoisten fenolien  ja  ravinteiden pitoisuudet lisääntyvän UV-B-säteilyn ja kohoavan lämpötilan seurauksena? Kuinka poron ravintokasvit puolustautuvat lisääntyvää UV-B-säteilyä vastaan? 
  2. Mitkä ympäristö- ja sosioekonomiset tekijät  ja stressit lisäävät poronhoidon haavoittuvuutta? Mikä on poronhoitajien kokemusperäinen tietous poron laitumien kasvillisuusmuutoksista? Kuinka poronhoitajat resonoivat omassa työssään ääreviin sääolosuhteisiin  ja muuttuvaan ilmastoon? Mitkä ovat heidän käyttämänsä paimennussyteemit, tekniikat ja laidunkierrot erilaisilla topografisilla ja mikroilmastollisilla alueilla?  

Osallistujat

Professori Satu Huttunen, Biologian laitos,  Oulun yliopisto  
Professori Marja-Liisa Sutinen,  Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusyksikkö
Dr Francoise Martz, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusyksikkö
Dr Terhi Vuojala-Magga, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Professori Monica Tenberg, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Dr Florian Stammler, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Professori Riitta Julkunen-Tiitto, Biologian laitos, Joensuun yliopisto
Dr Päivi Soppela, Arktinen keskus, Lapin yliopisto
Dr Kirsi Latola, Thule-instituutti, Oulun yliopisto

Lisätietoa

ECOREIN kotisivu

Dr. Minna Turunen
Arktinen keskus, Lapin yliopisto
firstname.surname@ulapland.fi