Biological Diversity and Sami people

Leader: Dr. Elina Helander-Renvall                           Start of the project: 2007
Research group: Sustainable development                  End of the project : 2008

The project is carried out at the Arctic Indigenous and Sami Peoples Research Office , Arctic Centre, University of Lapland.

The Finnish Ministry of Environment supports the project.
The project co-worker (researcher) is Inkeri Markkula.
Co-operational partners: Ministry of Environment; Sami Parliament

The purpose of this project is to investigate what kind of biodiversity-related knowledge Sami people in Finland have, and what measures are needed to protect and make use of this knowledge and how to share the benefits of that knowledge. One aim is to produce material for the administration that deals with the Sami issues.  The background is found in the UN Convention on Biological Diversity, art. 8(j) that presupposes national measures. The Finnish program for biological diversity 2006-2016 includes notions goals regarding maintenance of Sami traditional knowledge. No single solution regarding biodiversity will be adequate. More studies are needed to indicate the current status of biodiversity-related knowledge and to reach the goals as related to the preservation and usage of Sami nature-related knowledge. One additional challenge to take into consideration is that biodiversity infrastructure, for instance information about biodiversity measures, to assess biodiversity and knowledge in the indigenous communities is weakly developed in  society at large.

Luonnon monimuotoisuus ja saamelaiset

Projektipäällikkö: Elina Helander-Renvall                                  Projektiaika : 2007-2008
Projektityöntekijä: Inkeri Markkula
Yhteistyöprojekti Ympäristöministeriön kanssa
Rahoitus: Ympäristöministeriö

Projektin toteuttamisesta vastaa Arktisen Keskuksen Arktisten alkuperäiskansojen ja saamen tutkimuksen toimisto, joka palkkaa työtä varten yhden tutkijan. Projektiin liitetään työryhmä, joka koostuu Lapin yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijoista sekä Saamelaiskäräjien, Ympäristöministeriön, Lapin ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen edustajista.

Tavoitteet

Tämän projektin lähtökohtana on Biodiversiteettisopimuksen artikla 8(j):n sisällön ymmärtäminen käytännön tasolla. Tavoitteena on selvittää ja taustoittaa, mitä käytännön toimenpiteitä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen artikla 8(j):n ja siihen liittyvän työohjelman sitoumusten täyttäminen edellyttää. Myös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma 2006-2016 sisältää tavoitteita (toimenpide nro 91) saamelaisten perinteisen luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon tallentamiseksi ja hyödyntämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on selvitettävä

  1. minkälaista perinteistä luonnon monimuotoisuutta koskevaa tietoa saamelaisilla on, ja millä tavoin tämä tieto on hyödyllistä kestävän kehityksen kannalta,
  2. miten tätä tietoa voidaan säilyttää, suojella ja hyödyntää ja
  3. miten saamelaisten omistusoikeudet tietoonsa ja käytäntöihinsä voidaan turvata

Biodiversiteettisopimuksen edellyttämällä tavalla, ja miten tiedon käytöstä mahdollisesti koituvat hyödyt jaetaan.

Taustaa

Saamelaisten perinteinen tieto on tiukasti yhteydessä perinteisiin elinkeinoihin, perinteisiin asuin- ja toimintapaikkoihin sekä pyhiin paikkoihin. Jotta näitä toimintoja ja alueita voidaan suojella, on tärkeää kartoittaa mitkä alueet ovat saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja niiden kautta perinteisen tiedon säilymiselle tärkeitä, sekä selvittää, miten maankäyttö ja siihen liittyvä lainsäädäntö, olemassa olevat suojelualueet, matkailu- ja retkeilyalueet ym. tukevat perinteisen tiedon säilymistä tai ovat ristiriidassa tiedon suojelun kanssa kanssa. Tärkeää olisi myös luoda ohjeistus saamelaisalueella toimiville ja suunnitteilla oleville maankäyttö-, matkailu- ym. hankkeille toimintojen kulttuuristen vaikutusten arviointia varten Biodiversiteettisopimuksen Akwe: Kon - ohjeistuksen mukaisesti. Näin voitaisiin paremmin arvioida niitä vaikutuksia, joita saamelaisalueella toteutettavilla hankkeilla on saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin ja perinteiseen tietoon, sekä huomioida päätöksenteossa hankkeiden kulttuuriset vaikutukset.

Tavoitteena on tuottaa ja koota yhteen tietoa eri viranomaistahojen ja muiden saamelaisalueen toimijoiden käyttöön. Aiemmissa tutkimuksissa artikla 8(j):n velvoitteiden täyttämistä on todettu vaikeuttavan yhtenä tekijänä juuri viranomaisten tiedon puute. Projektin materiaalina käytetään eri dokumentteja ja tutkimustuloksia, joita täydennetään haastatteluilla.

Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK