Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta Suomessa

Suomen perus- ja ihmisoikeustutkimuksesta tehdään ensimmäistä kertaa selvitys, jossa kartoitetaan eri tieteenaloille levittyvää tutkimusta ja sen tarpeita.

Hankkeessa kerätään tietoa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvästä 1) nykytutkimuksesta, 2) tulevaisuuden tutkimustarpeista ja 3) tutkimusta tukevista toimista. Tarkoituksena on kehittää perus- ja ihmisoikeustutkimusta Suomessa.
Ihmisoikeuskeskus (IOK) toteuttaa hankkeen yhteistyössä Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) kanssa. IOK on itsenäinen ja riippumaton asiantuntija, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän tutkimuksen edistäminen. PYVI on yksi Suomen kolmesta virallisesta ihmisoikeusinstituutista, jossa tehdään perus/ihmisoikeuksiin liittyvää tutkimusta.

Selvitys tehdään alan ihmisiltä kerätyn tiedon perusteella. Hanke antaa tutkijoille mahdollisuuden tuoda esille tutkimustaan, jonka näkyväksi tekeminen hyödyttää yksittäistä tutkijaa, laajemmin koko tutkimusyhteisöä ja tutkimustiedon käyttäjiä, kuten viranomais- ja päätöksentekotahoja.

Tietoa kerätään verkkokyselyn avulla. Kysely on tarkoitettu kaikille tutkijoille, joiden tutkimus käsittelee perus/ihmisoikeuksia tai tutkimuksessa on pienikin perus/ihmisoikeuksia koskettava ulottuvuus. Kyseessä on siis perus- ja ihmisoikeusrelevanttia tutkimusta.

Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kaikki perus/ihmisoikeusrelevanttia tutkimusta tekevät tutkijat kaikilta eri tieteenaloilta. Vastaaminen kyselyyn kestä noin 20 minuuttia ja sen voi tehdä 10.4.2016 mennessä.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvotaan 1 x 300 euron ja 2 x 150 euron arvoiset lahjakorttia Akateemiseen kirjakauppaan.

Kyselyyn pääset tästä linkistä. https://fi.surveymonkey.com/r/LY7RPNZ

Grund- och människorättsforskningen i Finland

Inom grund- och människorättsforskningen i Finland görs för första gången en utredning som kartlägger den forskning som breder ut sig på olika vetenskapsområden samt vilka behov denna forskning har.

Genom projektet samlas in information om 1) nutida forskning, 2) framtida forskningsbehov samt om 3) åtgärder som stöder och främjar forskningen. Avsikten är att utveckla grund- och människorättsforskningen i Finland

Människorättscentret (IOK) genomför projektet tillsammans med Institutet för nordisk miljö- och minoritetsrätt (PYVI) vid Arktiska centret. Människorättscentret är en självständig och oberoende expert och till dess lagstadgade uppgifter hör att främja den grund- och människorättsrelaterade forskningen. PYVI är ett av de tre officiella människorättsinstitutionerna i Finland som bedriver grund- och människorättsrelaterad forskning.

Utredningen görs utgående från den information som samlats in bland människorna i vetenskapsområdet. Projektet ger forskarna möjlighet att presentera sin forskning. Att synliggöra forskningen är till nytta för den enskilda forskaren och i bredare bemärkelse för hela forskarsamfundet och för dem som använder forskningsrönen, exempelvis olika myndigheter och beslutsfattare.

Information samlas in genom en enkät I nätet. Enkäten är avsedd för alla forskare som i sin forskning har koncentrerat sig på grund- och mänskliga rättigheter eller vars forskning har en grund- och människorättsligt relevant dimension. Det är alltså fråga om en grund- och människorättsrelevant forskning.

Vi välkomnar alla grund- och människorättsforskare från alla vetenskapsområden att svara på denna enkät. Det tar ca 20 minuter att svara på enkäten och det borde ske senast den 10 april 2016.

Bland dem som deltagit i enkäten lottas ut presentkort till Akademiska bokhandeln, 1 x 300 euro och 2 x 150 euro.

Du kommer till enkäten genom denna link. https://sv.surveymonkey.com/r/J6QZWH8


Human and fundamental rights research is being conducted in Finland

A project on human and fundamental rights research is being conducted in Finland, by which the research will be mapped across all fields of science.

The project will collect information on the following: 1) current human and fundamental rights research, 2) the needs for future research and 3) activities that could support and advance research.

The Human Rights Centre (HRC) is coordinating this project in cooperation with the Arctic Centre’s Northern Institute for Environment and Minority Law (NIEM). The HRC is an autonomous and independent expert institution whose task, according to law, is to promote research on human and fundamental rights. NIEM is undertaking this project as one of the three official human rights institutions in Finland.

This report will only be based on the data collected from those individuals working with human/ fundamental rights. This project is a great opportunity for researchers wanting to make their work known, in turn benefiting both the individual researcher and research community as a whole. Furthermore, this report will be especially useful for end-users, such as governmental officials and decision makers.

A survey will be used to collect data for this report. The survey is designed for all researchers who are focused on human/fundamental rights or whose research has a human/fundamental rights component. In other words, a focus on human/fundamental rights relevant research.

We welcome all researchers who are conducting human/fundamental rights relevant research from all fields of science to participate in this survey. It will take approx. 20 minutes to answer the questions and the deadline is 10.4.2016.

There will be a drawing of three gift cards (1 x 300 € and 2 x 150 to Akateeminen kirjakauppa (a bookstore) among participants of the survey.

Please click here to enter the survey. https://fi.surveymonkey.com/r/C663CPF

 Yhteyshenkilö / Contact

Assi Harkoma
+358-40-4844159
assi.harkoma()ulapland.fi