Reindeer herding and other land use forms - Comparative Research on the different models of Implementing ILO Convention No. 169 in the Finnish Lapland

The project background relates to the dissertation of Tanja Joona (2012) dealing with the ratification of the ILO Convention No. 169 in Nordic countries with Comparative approach. In Finland, the main problems in regard to the Convention are the land right articles and the implementation of those rights.

However, there are considerable amount of new land use projects planned and currently taking place in Finnish Lapland which cause challenges for the local traditional livelihoods, like reindeer herding. Despite, whether Finland will ever ratify the ILO Convention or not, it can be used as a guiding tool for protecting the traditional livelihoods and reconciliating the interests of other land use forms.

The project aims to develop a "Handbook" for the decision makers, officials, international corporations etc. when dealing with these issues. It can be considered as a main condition for Finland to proceed further in the discussion of indigenous peoples rights.

Project duration 1.4.2013 – 30.6.2015.

Doctor of Social Sciences Tanja Joona will act as the responsible leader. The project research assistant is Laura Olsén during 1.4.2014-30.9.2014. 

The Steering committee members are Timo Tolvi (MMM), Hannu Linjakumpu (ELY) and Aimo Guttorm.

 

 Poronhoito ja muu maankäyttö - Vertaileva tutkimushanke ILO-sopimuksen No. 169 implementoinnin erilaisista vaihtoehdoista Suomen Lapissa

Tutkimushanke on poikkitieteinen ja perustuu yhteiskuntatieteiden (kansainväliset suhteet) ja kansainvälisen oikeuden tieteenalojen piiriin. Hankkeen taustalla on Tanja Joona väitöskirjatyö (2012) ja siinä esiin nousseet lisäselvitystarpeet.

Tutkimushankkeella haetaan konkreettisia tuloksia sen suhteen, miten alkuperäiskansoja koskevan ILO-sopimuksen merkitys tulisi maassamme nähdä ja millaisia vaikutuksia sillä on sekä lainsäädännön, että käytännön tasolla, huolimatta siitä ratifioidaanko sopimusta koskaan. Koska ILO-sopimuksen keskeisimpänä tavoitteena on alkuperäiskansojen perinteisten elinkeinojen suojelu, tutkimushankkeessa tarkastellaan erityisesti poronhoidon ja ILO-sopimuksen välistä suhdetta siten, että sopimus nähdään ikäänkuin ohjenuorana, miten Lappiin kohdistuvissa maankäyttöhankkeissa ILO-sopimuksen velvoitteet tulisi huomioida.

Tutkimushanke liittyy ajankohtaiseen keskusteluun ILO-sopimuksen No. 169 mahdollisesta ratifioinnista.

Tutkimus myös tukee Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa tehtyä ja tekeillä olevaa alkuperäiskansoihin, saamelaisiin, perinteisiin elinkeinoihin, maankäyttöhankkeisiin liittyvää tutkimusta. Tutkimuksella luodaan yhteiskuntaa ja päätöksentekoa palveleva pohja, jonka avulla keskeisimpiin ongelmakohtiin voidaan mahdollisesti löytää ratkaisu.

Tutkimustyö perustuu kansainvälisen sopimuksen tulkintaan ja siinä apuna käytettävään virallismateriaaliin.
Vertailevan tutkimusmetodin avulla saadaan tietoa muiden maiden vastaavista tilanteista ja siitä, voisiko niitä mahdollisesti soveltaa maassamme.

Tutkimushankkeessa tehdään myös haastatteluja mm. poronhoitajien keskuudessa koko poronhoitoalueella.

Hanke toteutetaan 1.4.2013 – 30.6.2015 välisenä aikana.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii YTT Tanja Joona ja hankkeeseen on palkattu tutkimusapulainen Laura Olsén 1.6.-30.9.2014. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Timo Tolvi (MMM), Hannu Linjakumpu (ELY) ja Aimo Guttorm.

 

 

Photo by Tanja Joona  

 

 

Photo by Tanja Joona