Joona, Juha

LL.Lic, University of Lapland 1993. Masters of  Laws (trained on the bench 1991)Researcher. The Northern Institute for Minority and Environmental Law/AC, University of Lapland

office tel. +358 (0)40 484 4282, tel. +358 (0)40 557 7221, (2596)
fax. +358 (0)16 362 934
e-mail: forename.surname@ulapland.fi

Focus of Research: Within the legal studies my field of specialisation is law of property, environmental law and legal history . Regionally my research interests are focussed on land use rights in the Finnish and Swedish Lappland. Main research interest is aimed to local peoples various land use rights, especially in the area owned by Finnish and Swedish States.

Keywords: Lappland, Land use rights, fishing rights, hunting rights, reindeer herding rights, the Lapps, the Sami, Local people’s rights, Law of property, Envirnonmental Law

Publications and lectures:

 • Reindeer herding right as a land use right
 • Admindsration and adminsrative legislation of reindeer herding
 • liabitity to pay costs for damages caused by reindeer
 • Land use rights in Northern Fennoscandia
 • Recent developments conserning ratification of ILO-convention 169 in Finland
 • Legal regulation of land use rights typical in Lappland
 • General use of land and water areas in Northern Finnland
 • Historical land and water rights in Lappland

Juha Joona
Oikeustieteen lisensiaatti, Lapin yliopisto 1993. Varatuomari 1991
Tutkija. Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti/Arktinen keskus/Lapin yliopisto
Puhelin 016-3412596, 040-5577221; fax. 016-341 2777
sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Tutkimus: Tutkimuksen alueellinen painopiste on  Suomen ja Ruotsin pohjoisimman alueen maa- ja vesioikeuksien tutkimuksessa. Oikeusalakohtaisessa systematiikassa tutkimus rajautuu ympäristö- ja  esineoikeuden sekä osittain myös oikeushistorian alueille. Erityisesti olen keskittynyt paikallisen väestön  maankäytön oikeudellisten perusteiden selvittämisestä niillä valtionmailla,  jotka sijaitsevat  nykyisen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen alueella.

Lappi, maankäyttöoikeudet, kalastusoikeudet, metsästysoikeus, poronhoito, poronhoito-oikeus, lappalaiset, saamelaiset, paikallisen väestön oikeudet, esineoikeus, ympäristöoikeus

Luentoja:

 • Poronhoito-oikeus maankäyttöoikeutena
 • Poronhoidon hallinto ja hallintolainkäyttö
 • Porovahinkojen korvaaminen
 • Maankäyttöoikeudet pohjoisen Fennoskandian alueella
 • ILO 169 sopimuksen ratifioinnista Suomessa
 • Lapille tyypillisen maankäytön oikeudellisesta säätelystä
 • Maa- ja vesialueiden yleiskäyttö Pohjois-Suomen alueella
 • Lapin historialliset maa- ja vesioikeudet
Julkaisuja 
 • Pohjois-Lapin erityiset kalastusoikeuskysymykset 286 s. Juridica Lapponica 36. Rovaniemi 2011
 • Entisiin Tornion ja Kemin Lapinmaihin kuuluneiden alueiden maa ja vesioikeuksista 418 s. Juridica Lapponica 32 Rovaniemi 2006
Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK