Kaisanlahti-Jokimäki, Marja-Liisa
Scientist
M.Sc. biology, 1991 Univ. of Oulu,library and information sciences, 1991 Univ. of Oulu

Arctic Global Change research group /  Arktinen globaalimuutos
email: Marja-Liisa.Kaisanlahti @ ulapland.fi
tel. +358 (0)40 013 8801, (2714)

Focus of Research:
Studying the effects of large-scale human impacts on animal, particularly bird communities and adaptation of northern populations to changing environmental conditions; effects of urbanization, waterpower construction, forestry and tourism on bird communities, populations and individuals. Researcher at the Environmental Impact Assessment and Nature Inventory Services of the Arctic Centre. Currently working as a researcher in EU LIFE Environment project "Tourist Destinations as Landscape Laboratories - Tools for Sustainable Tourism (LANDSCAPE LAB)".

Tutkimusintressit kohdistuvat laajan mittakaavan ympäristömuutosten vaikutuksiin eläinyhteisöihin, erityisesti linnustoon. Eläinten sopeutuminen pohjoisiin, muuttuviin ympäristöolosuhteisiin on yksi tutkimusaihealueista. Päätutkimusaiheita ovat esim. vesivoimarakentamisen, kaupungistumisen, metsätalouden ja matkailun vaikutukset lintuyhteisöihin, populaatioihin ja yksilöihin. Tutkija Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA-palveluissa. Tutkija EU LIFE Ympäristöhankkeessa "Matkailualueet maisemalaboratorioina - Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB).

Tutkijana Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektissa.

Keywords: biodiversity, biology, birds, EIA, landscape ecology, nature inventories, sustainable tourism / biodiversiteetti, biologia, kestävä matkailu, luontoselvitykset, maisemaekologia, YVA

Recent publications:

  • Jokimäki,J. Clergeau,P. & Kaisanlahti-Jokimäki,M-L. 2002: Winter bird communities in urban habitats: a comparative study between central and northern Europe. - Journal of Biogeography 29:69-79.
  • Jokimäki,J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2003: Pohjois-Suomen luonnontilaisten ja rakennettujen jokien linnuston monimuotoisuus.-Teoksessa: Rakennettujen vesistöjen tila ja luonnonmukaiset kunnostusmenetelmät: Yhteenveto Luomujoki-projektin tuloksista (Kerätär, K. toim.) - Suomen ympäristö 627: 60-64.
  • Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L. 2003: Spatial similarity of wintering urban bird communities: a multiscale approach.-Journal of Biogeography 30: 1183-1193.
  • Jokimäki, J. & Kaisanlahti-Jokimäki, M-L.: Suurjokien vesi- ja rantalinnusto. -Teoksessa: Veden varassa - Suomen vesiluonnon monimuotoisuus (Walls, M. & Rönkä, M. toim.), s.54-59. - Edita Publishing Oy, Helsinki.
  • Jokimäki,J., Kaisanlahti-Jokimäki,M-L., Sorace,A., Fernandez-Juricic,E., Rodriguez-Prieto,I. & Jimenez,M.D. 2005: Evaluation of the "safe nesting zone" hypothesis across an urban gradient: a multi-scale study. - Ecography 28: 59-70.
  • Kaisanlahti-Jokimäki,M-L., Jokimäki,J. & Väisänen,E. 2005: Kuukkeli metsäluonnon muutosten indikaattorina. - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 939: 18-33.
  • Rutila,J., Jokimäki,J., Aviles,J.M. & Kaisanlahti-Jokimäki,M-L. 2005: Responses of currently parasitized and unparasitized Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) populations against artificial Cuckoo parasitism. - AUK (in press).