Joona, Tanja

PhD, Researcher

Degree:  Doctoral degree in Social Sciences (2012), University of Lapland 
                 Master of Social Sciences (2000), University of Lapland

Education: International relations and International law

Research Interests
Rights of minorities and indigenous peoples in international law, Saami rights in Nordic countries, treaty interpretation, power politics, politics of groups, questions related to rights to lands and waters.

Title of Dissertation: ILO Convention No. 169 in a Nordic Context with Comparative Analysis: An Interdisciplinary Approach

Other Activities
I have been giving lectures in the University of Lapland every year since 2000 from the perspectives of my research interests. I have been working as an assistant of International relations 2001-2002 and as a researcher in VAKAVA graduate school for 5 months in 2002. I have coordinated a project dealing with the Draft Nordic Saami Convention and funded by the Nordic Council of Ministers. At the moment I am working as a researcher in a EU-funded project called: Researck knowledge in Environmental Planning and Decision-making.I have also actively took part in national and international conferences presenting papers from my research topics.


Publications

 • The Historical basis of Saami Land Rights in Finland and the application of the ILO Convention No. 169. Yearbook of Polar Law, Volume 3, 2011.
 • Näkökulmia arktisiin alkuperäiskansoihin ja luonnonvarakysymyksiin. Teoksessa Lassi Heininen ja Teemu Palosaari (toim.) Jäitä Poltellessa. Suomi ja Arktisen alueen tulevaisuus. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI. Tutkimuksia No. 97, 2011.
 • Eräistä ILO:n alkuperäiskansasopimuksen No. 169 maankäyttöön liittyvistä säännöksistä” Teoksessa Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen ja Risto Pulkkinen (toim.) Saamentutkimus tänään. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Tietolipas 234. Helsinki 2011.
 • International Norms and Domestic Practices in regard to ILO Convention No. 169 – with special reference to Articles 1 and 13-19. In International Community Law Review, Volume 12, No. 2, 2010.
 • ILO:n vuoden 1989 alkuperäiskansasopimuksen nro 169 soveltaminen. Teoksessa Kai T. Kokko (toim.) Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja B no 30, Rovaniemi 2010.
 • ”Vertaileva näkökulma ILO-sopimukseen No. 169 - erityisesti Artiklojen 1 ja 13-19 osalta.”Arina, Nordisk tidskrift for kvensk forskning 2009-2010.
 • ”Sammenliknende synsvinkel på ILO-konvensjon nr. 169 – spesielt artiklene 1 og 13-19”” Eräistä ILO:n alkuperäiskansasopimuksen No. 169 soveltamiskysymyksistä”.
 • What does ILO Convention No. 169 say about Indigenous Peoples right to Natural and Mineral Resources? In Koivurova and Stepien (eds.) Reforming Mining Law in a Changing World with Special Reference to Finland. The Northern Institute for Environmental and Minority Law, Juridica Lapponica 34, Rovaniemi, Finland, 2008.
 • The Political recognition and Ratification of ILO Convention No. 169 in Finland, with some comparison to Sweden and Norway. Nordic Journal of Human Rights, Vol. 23, Nr. 3:2005.
 • Toteutuvatko saamelaisten maaoikeudet - ILOn alkuperäiskansasopimus No. 169 ja Suomi/Norja/Ruotsi. Juridica Lapponica, 28. Lapin yliopisto 2002.“The European Union’s Northern Dimension and the Sami People”, Teoksessa North Meets North, Proceedings of the First Northern Research Forum, Stefansson Arctic Institute & University of Akureyri, 2001.
 • Kansainvälinen alkuperäiskansasopimuksen (No. 169) maaoikeusvelvoitteet. Teoksessa Erämaapolitiikka: pohjoiset erämaat arjen, hallinnan ja tutkimuksen kohteena, Jarkko Saarinen (toim.), Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema, Gummerus, Saarijärvi, 2002.
 • Tutkimusetikka. Kenellä on oikeus tutkia ja mitä? Teoksessa Kansainvälisten suhteiden tutkimusopas (toim. Tennberg), Lapin yliopisto, 2002.
 • Kansainvälisoikeudellisia näkökulmia Lapin maa- ja vesioikeuskysymykseen. Teoksessa Sellainen seutu ja sellainen maa. erot, vastarinta ja uuden politiikan vaatimus Lapissa Linjakumpu A. & Suopajärvi L. (toim). LY:n yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä, 2003.
 • Oikeudesta ympäristöön – Valtion rooli alkuperäiskansojen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvien maa- ja vesioikeuksien turvaajana. Teoksessa Politiikan tutkimus Lapin yliopistossa. Luoma-aho, Moisio, Tennberg (toim.). P.S.C. Interin julkaisuja 4, Rovaniemi 2003.